top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení návštěvníci našich webových stránek,  

prostřednictvím dále uvedených Zásad zpracování osobních údajů si vás jako správce osobních údajů dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jen „Nařízení GDPR“). 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů, které provádíme při používání našich webových stránek, zpracování osobních údajů, které provádíme během případné následné komunikace s vámi, jakož i zpracování osobních údajů v případě, že navážeme obchodní vztah. 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost RUBY Project Management s.r.o., IČ 24729884, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 169463 (dále také jen „naše společnost“). 

Pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat rovněž e-mailem na adrese info@ruby-pm.com nebo na telefonním čísle 221 775 222.  

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 

Naše společnost zpracovává v návaznosti na dále uvedený právní základ a účel zpracování zejména tyto kategorie osobních údajů: 

(a) identifikační údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, státní příslušnost, místo

a stát narození, IČO, rodné číslo; 

(b) kontaktní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo podnikání, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky; 

(c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v životopise         

(d) data z internetového prohlížeče - tzv. cookies, jejichž prostřednictvím posíláte další informace, jako je např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o nastaveném prohlížeči, operačním systému nebo nastaveném jazyku. Tato data nám pomáhají analyzovat návštěvnost webových stránek

a přizpůsobovat stránky potřebám jejich uživatelů; 

 

Jaké konkrétní typy cookies na našem webu využíváme: 

  • Nutné (technické): Umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Jsou důležité pro správné fungování a zobrazení webu a nelze je zakázat. 

  • Statistické (funkční): Sbírají data o akcích návštěvníka na stránce a ukládají jeho volby. To nám pomáhá poskytovat účastníkům lepší a více personalizovanou zkušenost.  

 

Sdílení přes sociální sítě  

Naše aktuality umožňují prostřednictvím příslušných ikon sdílení obsahu prostřednictvím takových sociálních sítí, u nichž máte vlastní účet (např. Linkedin). Na základě takového sdílení nezískáváme žádné údaje o tom, kdo jste a pod jakým účtem náš článek sdílíte, pokud je však sdílen veřejně, je možné samozřejmě na daných sociálních sítích dohledat, že jste článek sdíleli. K seznámení se s dalšími aspekty nakládání s informacemi o tom, že sdílíte články prostřednictvím sociální sítě Linkedin, doporučujeme navštívit stránky: 

Zásady ochrany soukromí v aplikaci Linkedin: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy)  

 

Zobrazení videí z prostředí Youtube  

Na webu používáme vložená videa z prostředí Youtube. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vaší interakci s naší webovou stránkou (údaje o relaci). K seznámení se s dalšími aspekty nakládání s vašimi informacemi doporučujeme navštívit stránky Základy ochrany soukromí v aplikacích YouTube:  

https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=cs  

 

Zobrazení Google Maps  

Pro zobrazení adresy a mapy našich poboček využíváme Google Maps. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vaší interakci s naší webovou stránkou (údaje o relaci). K seznámení se s dalšími aspekty nakládání s vašimi informacemi doporučujeme navštívit stránky se Zásady ochrany osobních údajů v aplikacích Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

   

Odkazy na externí webové stránky  

Na našich webových stránkách se mohou objevovat odkazy na webové stránky nebo jiné externí zdroje řízené třetími stranami. Pokud k těmto externím zdrojům prostřednictvím uvedených odkazů přejdete, mějte na paměti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.  

 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme v závislosti na příslušné kategorii subjektů údajů, kterými mohou být: 

(a)klientské osobní údaje a osobní údaje jiných fyzických osob (zejména fyzických osob, které vystupují v rámci vztahů

s obchodními partnery, které jsou právnickými osobami) 

(b)osobní údaje uchazečů o zaměstnání 

(c)zaměstnanecké osobní údaje 

Osobní údaje získáváme zejména přímo od subjektů osobních údajů,

a to osobně, telefonicky, prostřednictvím elektronické či listinné pošty. V případě, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, může naše společnost získávat osobní údaje také z veřejně dostupných zdrojů, včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, orgánů veřejné správy či od třetích osob. Zpracování osobních údajů probíhá v naší společnosti jak manuálně, tak i automatizovaně v informačních systémech. Pokud jsou osobní údaje zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování. 

3.ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů a pro následující účely: 

(a) na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR můžeme osobní údaje použít k zasílání marketingových sdělení a propagačních materiálů a novinek nebo ke zveřejnění v našich propagačních tiskovinách či na webových stránkách naší společnosti, vč. jejího profilu na sociálních sítích. V případě, že nám takový souhlas poskytnete, můžete ho kdykoli odvolat. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy, pokud jste s námi nějakou uzavřeli.

(b)na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně jejího sjednání a zajištění kvality poskytovaných služeb; 

(c)na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují (zejména povinnosti v oblasti zaměstnávání a pracovněprávní agendy, povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy); 

(d)na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany oprávněného zájmu naší společnosti (zejména vymáhání nároků, řešení sporů, ochrana majetku a práv naší společnosti a třetích osob, ochrana bezpečnosti a zdraví osob, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím webových stránek, oborový monitoring trhu práce a služeb a nábor nových zaměstnanců, poptávání produktů a služeb od dodavatelů v oboustranném oprávněném zájmu na obchodní spolupráci). 

4.PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Osobní údaje můžeme v odůvodněných případech předávat nebo umožnit k nim přístup našim spolupracovníkům, klientům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem, poskytovatelům pracovně-lékařských služeb a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro nás zajišťují služby, které zahrnují zpracování osobních údajů. Všichni naši smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé, jsou povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti jako správce osobních údajů dalším subjektům. 

Osobní údaje můžeme také sdílet, pokud je to vyžadováno právními předpisy, například s orgány činnými v trestním řízení a soudy, orgány veřejné správy nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné ke splnění právních povinností, či pro vymáhání našich nároků. 

Se souhlasem subjektu údajů můžeme osobní údaje sdílet i jinými způsoby a s dalšími subjekty. 

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani mezinárodním organizacím. 

5.DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jako správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

6.PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

(a)Právo na informace o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a máte právo na další informace týkající se zpracování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

(b)Právo na opravu 

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

(c)Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Osobní údaje vymažeme, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Žádost o vymazání osobních údajů podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni. 

(d)Právo na omezení zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Zpracování osobních údajů dále na základě vaší žádosti omezíme v následujících situacích: 

  • zpracováváme nepřesné údaje – v takovém případě omezíme zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 

  • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale vy si nepřejete, abychom údaje vymazali; 

  • osobní údaje ke shora uvedeným účelům zpracování již nepotřebujeme, ale vy osobní údaje požadujete pro obhajobu svých právních nároků například v soudním řízení; 

  • vznesete námitku proti zpracování - v takovém případě omezíme zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom prošetřili, zda je vaše námitka oprávněná.

 

(e)Právo na přenositelnost údajů 

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. 

(f)Právo vznést námitku  

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je-li zpracování osobních údajů odůvodněno nezbytností pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany. Nebudou-li existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje dále nebudeme zpracovávat.

 

(g)Právo na podání stížnosti  

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna).

 

(h)Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, může být tento souhlas kdykoliv odvolán. 

bottom of page