top of page

IKEA Shopping Center

Bratislava, Slovensko I Slovakia

Obchod / Retail

Popis projektu / Project Description

Rozšíření nákupního centra IKEA a rekonstrukce jeho stávajícího vnitřního uspořádání, včetně komplexní přestavby vnější parkovací plochy, výstavby nového parkovacího domu a terénních úprav.

Realizace projektu probíhala nepřetržitě i během provozu nákupního centra. Práce, které by mohly narušovat provoz, byly prováděny v nočních hodinách tak, aby se minimalizoval dopad výstavby na každodenní provoz.

Vedle výstavby za plného provozu projekt zahrnoval i další výzvy, jako zajištění 21 různých stavebních povolení či koordinaci 13 hlavních dodavatelů. Přesto se nám podařilo dokončit projekt v plánovaném čase a rozpočtu.


 

Expansion of the IKEA shopping centre and reconstruction of its existing internal layout, including a complex reconstruction of the external parking area, construction of a new parking building and landscaping.


The project was carried out continuously during the operation of the shopping centre. Works that could disrupt traffic were carried out during night time hours to minimise the impact of construction on daily traffic.


In addition to construction during full operation, the project included other challenges such as securing 21 different building permits or coordination of 13 general contractors. Despite this, we were able to complete the project on time and on budget.

Klient / Client :

IKEA Bratislava

Plocha / Area :

61 700 m²

Dokončení / Completion :

2012

Služby / Services:

Construction Management

bottom of page