top of page

Doosan Bobcat R&D Centrum

Dobříš, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

V rámci realizace projektu nového R&D centra společnosti Doosan Bobcat o celkové rozloze 13 000 m² zpracovával náš projekční tým všechny fáze projektové dokumentace, včetně dokumentace EIA.


Ve stávajícím výrobním areálu v Dobříši šlo o realizaci dvoupodlažní administrativní budovy o ploše 2 250 m², výzkumného a vývojového centra určeného pro testování a vývoj prototypů stavebních strojů o ploše 9 164 m², školícího centra o ploše 1 000 m², energetického centra, vnější zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě areálu.

Každá z testovacích místností má svá specifika založená na individuálních technologických požadavcích, jedná se například o zkušební místnost s vibračními stoly s přetížením 11G a frekvenčním rozsahem 10 - 2 000 Hz, akustickou zkušebnu, navrženou jako nezávislou konstrukci oddělenou od zbytku objektu, chladicí zkušební místnost s výměnou vzduchu 50 000 metrů krychlových za hodinu, 7 metrů hlubokou zkušební jámu, rekuperaci tepla a další.


 

As part of the realization of Doosan Bobcat's new R&D center project with a total area of 13,000 sqm, our design team prepared all phases of the project documentation, including EIA.


In the existing production area in Dobříš, the project involved the construction of a two-storey office building with an area of 2,250 sqm, a research and development center for testing and development of construction machine prototypes with an area of 9,164 sqm, a training center with an area of 1,000 sqm, an energy center, an external paved area and utility connections.

Each of the test rooms has its own specifics based on individual technological requirements, such as a test room with vibration tables with 11G overload and a frequency range of 10 - 2,000 Hz, an acoustic test room designed as an independent structure separate from the rest of the building, a cooling test room with an air exchange rate of 50,000 cubic metres per hour, a 7 metre deep test pit, heat recuperation and more.

Klient / Client :

Doosan Bobcat

Plocha / Area :

13 000 m²

Dokončení / Completion :

2014

Služby / Services:

Architektonické a projekční práce / Architecture and Engineering

bottom of page